Menu Zavrieť

Príprava na BREXIT

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Odchod Veľkej Británie (VB) z Európskej únie (EÚ) je stanovený na 29. marca 2019. Pravdepodobnosť tvrdého brexitu „bez dohody“ sa zvyšuje, no stále to nie je absolútne istá vec. Pre spoločnosti cestnej nákladnej dopravy a logistiku vo VB, európskej 27 a EHP vzniknú vážne následky.

Pre pretrvávajúcu neistotu v súvislosti s povahou odchodu VB a možných post-brexitových vzťahov medzi EÚ a VB, je poskytovanie správnych informácií pre dopravcov výzvou. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o aspektoch, pri ktorých už existuje istota, a upozorniť na to, kde by mohlo byť potrebné podniknúť isté kroky. Pre neistú situáciu je opatrnosť naďalej dôležitá.

V súčasnosti majú EÚ a VB predbežnú dohodu o vystúpení a pripravili všeobecný náčrt dokumentu o budúcich vzťahoch EÚ a VB. Predbežná dohoda o vystúpení bola schválená vládou VB a hlavami štátov EÚ. Dňa 15. januára 2019 Dolná snemovňa britského parlamentu drvivou väčšinou túto dohodu odmietla.

Európska komisia už koncom roka 2018 čoraz viac predpokladala brexit bez dohody. Pre prípad, že by VB odišla z EÚ bez dohody bol 19. januára 2018 zostavený nový rezervný plán, vrátane množstva legislatívnych návrhov. Plán a legislatívne návrhy obsahujú jednostranné opatrenia EÚ na vstup na trh EÚ pre cestných dopravcov zriadených vo VB a pre colné odbavenie. Tieto návrhy musia byť preskúmané a prijaté Európskym parlamentom a Radou. Ich vstup do účinnosti bude závisieť od recipročných britských opatrení pre dopravcov zriadených v európskej 27. Európska komisia bude môcť zaradiť viac legislatívnych návrhov týkajúcich sa cestnej nákladnej dopravy.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Môžu sa dopravcovia cestnej nákladnej dopravy pripraviť aj keď sú mnohé skutočnosti stále nejasné?

Dňa 30. marca 2019 VB už nebude členským štátom EÚ a stane sa treťou krajinou. Či už dohoda bude alebo nebude, bude to znamenať, že dopravcovia zriadení v EÚ, EHP a VB budú musieť dodržiavať colné formality. Tovar bude musieť byť pri dovoze a vývoze deklarovaný. Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy a logistiky sa budú môcť rozhodnúť, či to urobia sami, ponechajú to na svojich zákazníkov alebo to budú riešiť externe. V prípade, že dopravcovia túto činnosť nevykonávajú, mali by zabezpečiť aspoň to, aby všetky dokumenty boli pred odoslaním správne vyplnené. Nenesú za to zodpovednosť, ale ak colné formality nebudú správne vybavované, vozidlá budú zadržané.

Znovu sa zavedie systém povolení?

Dňa 30. marca 2019 vývozné povolenie už možno nebude dostačujúce pre dopravcov zriadených v EÚ a EHP na prepravu tovarov do a z VB. Vývozné povolenia a ich úradne overené kópie vydané kompetentnými orgánmi VB pre spoločnosti cestnej nákladnej dopravy a logistiky zriadené vo VB, stratia platnosť a budú musieť byť nahradené britským ekvivalentom. Ak budú odsúhlasené bilaterálne dohody o voľnom obchode medzi EÚ a VB a budú obsahovať ustanovenia o vstupe cestnej nákladnej dopravy na trh, zavedenie povolení pre dopravcov sídliacich vo VB a EÚ na vykonávanie vzájomných ciest, predaja a nákupu súčasne alebo dokonca tranzitu, by nemalo byť vylúčené. Je pravdepodobné, že kabotáž už nebude povolená. Takáto dohoda je čoraz viac nepravdepodobná. Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy by mali súrne vyhodnotiť dopad na ich súčasné činnosti a pokúsiť sa odhadnúť počet povolení, ktoré môžu potrebovať na rôzne druhy operácií.

Od 30. marca 2019 sa mnohostranné povolenia Európskej konferencie ministrov dopravy (ECMT) stanú dostupnými pre britských dopravcov na používanie pri cestách zahŕňajúcich členské štáty EÚ a EHP a pre dopravcov EÚ a EHP na používanie pri cestách zahŕňajúcich VB. Tieto povolenia sú obmedzené počtom a nie sú ešte nevyhnutne dostupné pre dopravu do a z VB. Povolenia ECMT sú dôležité. Od 30. marca 2019 by malo byť používanie povolení ECMT jediným spôsobom na vykonávanie určitých operácií cez Lamanšský prieliv.

Budú osvedčenia a atestácie stále platné?

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy vydané kompetentnými orgánmi VB dňa 30. marca 2019 stratia v EÚ platnosť. Orgány VB naznačili, že takéto osvedčenia vydané členskými štátmi EÚ alebo EHP by mohli byť vo VB akceptované.

Osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre vodičov vydané kompetentnými orgánmi VB taktiež stratia platnosť. Štátni príslušníci VB pracujúci pre spoločnosť zriadenú v európskej 27 alebo príslušníci európskej 27 s pobytom vo VB (krajina obvyklého pobytu), ale zamestnaní v spoločnosti založenej v európskej 27, budú musieť absolvovať odborné školenie v členskom štáte európskej 27, kde je založená spoločnosť, ktorá ich zamestnáva. VB naznačila, že bude uznávať tieto osvedčenia vydané členskými štátmi európskej 27.

Štátni príslušníci VB, ktorí nie sú osobami s dlhodobým pobytom v EÚ a ktorí sú zamestnaní spoločnosťou založenou v európskej 27, budú musieť získať osvedčenie vodiča tretej krajiny od kompetentného orgánu členského štátu, v ktorom je spoločnosť založená.

Členské štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Viedenského dohovoru o cestnej doprave z roku 1968 alebo Ženevského dohovoru o cestnej doprave z roku 1949 (tie, ktoré neratifikovali predchádzajúcich dohovor), budú mať systém vzájomného uznávania vodičských preukazov a technickej dokumentácie vozidla(1). VB vydala odporúčania, aké vodičské preukazy treba použiť pri cestovaní do EÚ a tretích krajín.

Víza nebudú potrebné na vstup do VB alebo pre príslušníkov VB na vstup do EÚ. Odporúča sa však, aby profesionálni vodiči používali radšej pas ako občiansky preukaz na cesty do a z VB.

Budú hraničné kontroly?

Pri ceste do a z VB musia byť ťažké nákladné vozidlá už zastavené na hranici pre kontrolu osobných dokladov a pri vstupe do VB na kontrolu osôb zameranú proti čiernym pasažierom. Kontroly čiernych pasažierov sú zriedkavé, ale na hraniciach už spôsobili mimoriadne zdržania.

Po vystúpení môžu byť kontroly osobných dokladov a osôb častejšie. Môžu sa pridať aj colné kontroly rovnako ako kontroly povolení vstupu na trh. VB už naznačila, že na svojich hraniciach nezavedie systematické colné kontroly, ale možno bude chcieť určiť smerovanie tovarov citlivých na clo v určitých bodoch (uvedené boli Heathrow a Holyhead) vo VB na účel kontrol. EÚ nedala takýto prísľub.

Výzvy týkajúce sa medzinárodnej migračnej krízy budú pretrvávať. Osobné kontroly vozidiel s cieľom vyhľadávania čiernych pasažierov na priechodoch EÚ budú pokračovať a mohli by byť náhodne posilnené.

Existuje vážne riziko tvrdých trestov. Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy a logistiky a ich vodiči by mali postupovať podľa Zbierky zásad Pohraničnej stráže VB, aby preukázali, že vykonali všetko potrebné na zamedzenie čiernych pasažierov. Môžu tiež získať akreditáciu od Pohraničnej stráže VB. Nedávno vydané dobrovoľné bezpečnostné smernice EÚ by tiež mohli byť nápomocným nástrojom na zvýšenie všeobecného bezpečnostného povedomia.

Určité tovary, akými sú čerstvé ovocie a zelenina, mäso, ryby a kvety sa tiež stanú predmetom fytosanitárnych kontrol na hraniciach a mohli by vyžadovať prípravu špecifickej dokumentácie. Iné druhy tovarov, akými sú živé zvieratá alebo odpad, sa tiež môžu stať predmetom špecifických dodatočných požiadaviek. Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy a logistiky by vždy mali so svojimi zákazníkmi preveriť kontroly, ktoré by sa mohli vyžadovať, a či je k dispozícii nevyhnutná dokumentácia. Vozidlá môžu byť zastavené, ak dokumentácia nie je v poriadku. VB naznačila, že nezavedie systematické kontroly pre takéto tovary.

Na oboch stranách prielivu sa podnikajú rôzne iniciatívy na zmiernenie dlhých kolón cestných nákladných vozidiel na hraničných bodoch zavedením ďalších parkovacích oblastí pre nákladné vozidlá a testovaním filtračných opatrení pre postupný príjazd ku kontrolným miestam.

Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy by mali prediskutovať tieto problémy so svojimi zákazníkmi, mali byť zvážiť prijatie mimoriadnych opatrení a zohľadniť príplatky, omeškania a čakacie doby v zmluvných vzťahoch so svojimi zákazníkmi.

PRECHODNÉ OBDOBIE

Od 29. marca 2019 sa VB statne treťou krajinou a zavedú sa colné formality. Aké to bude mať následky závisí od pripravenosti VB, ako novoprijatej zmluvnej strany dohovoru o spoločnom tranzite, pokračovať v používaní elektronického tranzitného systému. V prípade brexitu „bez dohody“ nebude zavedené prechodné obdobie na zosúladenie postupov colného odbavenia.

Tiež môže byť zavedené prechodné obdobie pre vstup na trh diaľkovej dopravy v prípade, že VB vystúpi z EÚ bez dohody. Európska komisia predložila návrh na poskytnutie vstupu na vnútorný trh EÚ pre dopravcov VB v prípade brexitu bez dohody na obdobie deviatich mesiacov. Vstup bude obmedzený na dvojstrannú prepravu s odjazdom a určením v rámci EÚ alebo VB. Vzťahuje sa to na EÚ a tretiu krajinu tranzitu do členského štátu EÚ. Kabotáž, predaj a kúpa súčasne medzi dvoma členskými štátmi EÚ a EÚ tranzitom do a z tretej krajiny nie je zahrnutý. Dva posledné druhy operácií budú musieť byť vykonané s mnohostrannými povoleniami ECMT. Účinnosť navrhnutého nariadenia bude predmetom vzájomných opatrení VB a nepredvída možnosť rozšírenia deväťmesačného obdobia.

COLNÉ POSTUPY

Bez dohody o vystúpení a prechodného obdobia sa VB stane treťou stranou dňa 30. marca 2019 a zavedú sa colné formality, pretože VB už nebude členom Colnej únie EÚ. Európska komisia vo svojom poslednom rezervnom pláne opäť zdôraznila, že v prípade brexitu bez dohody sa uplatnia všetky relevantné právne predpisy EÚ o importovanom a exportovanom tovare ku dňu vystúpenia. Členské štáty by mali byť pripravené na používanie Kódexu Colnej únie (UCC) a relevantných nepriamych daňových pravidiel na všetky dovozy a vývozy z a do VB. Mali by využívať existujúce možnosti na vydanie autorizácií pre prijatie opatrení poskytnutých Kódexom Colnej únie. V decembri 2018 EÚ akceptovala VB ako zmluvnú stranu spoločného tranzitného dohovoru (CTC). Umožní to používanie elektronického tranzitného systému odo dňa vystúpenia. VB ešte neratifikovala spoločný tranzitný dohovor (čo sa očakáva koncom januára 2019). Medzinárodná cestná doprava (TIR) sa tiež stane užitočným nástrojom colného odbavenia súbežne s elektronickým tranzitným systémom. V závislosti od pripravenosti VB, dvojstranné dovozné a vývozné deklarácie na hraniciach alebo TIR by mohli byť jedinými dostupnými nástrojmi na colné odbavenie počas bezprostredného obdobia po brexite.

Colný kódex VB bude zrkadliť Colný kódex únie vo veľmi veľkom rozsahu, no budú tam aj nejaké odlišnosti. Bude to záväzok vykonať dodatočné bezpečnostné a ochranné predbežné deklarácie pre každú jednotlivú vstupnú zásielku tovaru. Údaje sa budú požadovať pre 21 oblastí. Predbežné deklarácie môžu byť vykonané prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy a logistiky, zákazníkom (zákazníkmi) alebo by mohli byť vykonané externe treťou stranou.

Budú sa dopravcovia musieť starať o colné formality?

Toto je voľbou prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy a logistiky, ktorí môžu túto činnosť ponechať na zákazníka alebo ju zabezpečiť externe, v takom prípade prevádzkovateľ bude musieť skontrolovať, či celá dokumentácia je dostupná a riadne vyplnená a všetky súvisiace formality dodržané. Inak môže byť vozidlo zastavené.

V prípade, že sa prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy a logistiky rozhodnú zabezpečiť colné formality osobne, budú musieť požiadať o registračné a identifikačné číslo hospodárskych subjektov (RIČHS) u svojich príslušných colných orgánoch. Toto identifikačné číslo sa vyžaduje, ak spoločnosť chce vybavovať preclenie. RIČHS sa vyžaduje dokonca aj vtedy, keď to spoločnosti zabezpečujú externe a deklarácie sú vykonané v ich vlastnom mene. V prípade brexitu „bez dohody“, spoločnosti, ktoré sa rozhodli zabezpečovať colné formality samostatne, budú možno povinné požiadať o viac než jedno RIČHS číslo. RIČHS čísla získané v členskom štáte európskej 27 budú umožňovať len vývoz z a dovoz do EÚ. Britské RIČHS číslo bude potrebné na vývoz do a dovoz z VB. O zabezpečenie dovozu a vývozu sa môžu postarať partneri. Niektoré členské štáty už zabezpečili podrobnejšie informácie o colných postupoch.

Mali by dopravné spoločnosti získať postavenie schváleného hospodárskeho subjektu (SHS)?

Dnes má veľmi málo prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy postavenie SHS, pretože nie je potrebné a jeho získanie vyžaduje značnú investíciu a úsilie. Získanie postavenia SHS poskytne výhody len ak sa spoločnosť rozhodne zabezpečovať colné formality samostatne. Aby boli prospešné v EÚ a VB, budú sa vyžadovať dohody o vzájomnom uznávaní medzi dvoma zmluvnými stranami. To znamená, že v prípade brexitu „bez dohody“ bude potrebné požiadať o postavenie SHS v európskej 27 a VB na účel získania výhod z tohto postavenia na oboch stranách prielivu.

Aké pravidlá sa uplatnia na palivá a mazivá používané vozidlami a špeciálnymi kontajnermi?

Dňa 30. marca 2019 sa VB stane treťou krajinou. Ustanovenia Smernice 2003/96/ES o zdaňovaní energetických výrobkov a elektriny sa už nebudú vzťahovať na vozidlá registrované vo VB, ktoré vstupujú do EÚ. Namiesto toho sa na takéto vozidlá uplatnia ustanovenia nariadenia Rady (ES) č. 1186/2009 o systéme Spoločenstva pre oslobodenie od cla. Toto nariadenie ustanovuje, že palivo a mazivá v bežných nádržiach vozidiel sú oslobodené od cla pri vstupe do EÚ. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť obmedziť výnimku na 200 litrov. Osobitné pravidlá sa tiež môžu uplatniť na hraničné oblasti v rámci 25 kilometrov od hranice.

Nie je zatiaľ známe, čo sa uplatní na vozidlá európskej 27 a špeciálne kontajnery vstupujúce do VB.

VSTUP NA TRH

Návrh Európskej komisie na zabezpečenie základnej cestnej nákladnej prepojenosti v prípade brexitu bez dohody naznačuje, že bez dohody o vystúpení a o prechodnom období členské štáty EÚ nesmú vyjednávať dvojstranné dohody o cestnej nákladnej doprave s VB. Návrh predpokladá dvojstranný prístupový režim do EÚ pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy a logistiky zriadených vo VB na prechodné obdobie deviatich mesiacov. Kabotáž, predaj a nákup súčasne medzi dvoma členskými štátmi EÚ a tranzit z EÚ do tretej krajiny nie sú zahrnuté v návrhu. Rozsah nie je obmedzený na vozidlá nad 3,5 tony. Práva vstupu na trh VB pre prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy a logistiky zriadených v EÚ alebo EHP bude závisieť od nových pravidiel zavedených VB.

Povolenia ECMT by sa mali stať významnejšími zárukami cestnej nákladnej dopravy medzi VB a európskou 27 v prípade brexitu bez dohody. Od roku 2020 sa mnohostranné povolenia ECMT môžu stať jediným prostriedkom vstupu na trh. Povolenia ECMT umožnia tranzit, dvojstrannú dopravu a predaj a kúpu súčasne. Kabotáž nebude možná(2). Prevádzkovateľom cestnej nákladnej dopravy a logistiky sa odporúča kontaktovať ich národné príslušné orgány pre ďalšie informácie o použití a podaní žiadosti pre mnohostranné povolenia ECMT. Niektoré členské štáty európskej 27, ako napríklad Belgicko, už otvorili možnosť podania žiadosti o povolenia ECMT pre VB. VB začala svoju prijímaciu procedúru už v septembri 2018.

Stanú sa zásielky bez sprievodu atraktívnejšími?

Ak sa vstup na trh cestnej nákladnej dopravy stane obmedzeným, jeho alternatívou sa môže stať posielanie nesprevádzaných návesov alebo ťahačov do a z VB. V súčasnosti však neexistuje záruka, že ich vstup na trh nebude obmedzený. Okrem toho bude nutné zaoberať sa colnými formalitami. Dostupná kapacita ostatných režimov dopravy by mohla byť limitovaná. Môžu sa vyskytnúť dodatočné čakacie doby a zdržania, ktoré by mohli mať vplyv na zmluvné záväzky. Mohlo by sa zriadiť združenie na zabezpečenie snímania nesprevádzaných jednotiek vozidla. Prevádzkovatelia cestnej nákladnej dopravy by mali o tom rokovať so svojimi zákazníkmi a informovať iných režimových poskytovateľov o dostupnosti a colných formalitách, ktoré musia byť dodržané v riadnom čase. Čo sa týka britských návesov, ktoré sú ťahané ťahačmi registrovanými v EÚ, britské vozidlá by mohli potrebovať svoje vlastné registračné číslo.

Zmenia sa pravidlá vstupu na trh dopravy na vlastný účet?

Práve cestná nákladná doprava na vlastný účet môže byť vykonávaná bez prístupu k profesnému a vývoznému povoleniu. Nie je ešte jasné, v akom rozsahu bude cestná nákladná doprava na vlastný účet potrebovať osobitnú licenciu alebo povolenia.

HYGIENICKÉ A FYTOSANITÁRNE POŽIADAVKY

Bez dohody o vystúpení a bez prechodného obdobia, vstup mnohých tovarov(3) a zvierat, ktoré sú predmetom hygienických a fytosanitárnych pravidiel, bude do EÚ zakázaný, ak VB nebude uznaná ako tretia krajina „zaradená na zoznam“. VB bude musieť splniť všetky príslušné podmienky stanovené veterinárnou legislatívou EÚ, aby bol vstup živých zvierat a živočíšnych produktov umožnený. VB už začala autorizačný proces, aby sa stala krajinou „zaradenou na zoznam“. Keď sa VB strane krajinou „zaradenou na zoznam“ začnú platiť prísne zdravotné dovozné podmienky uplatňované na tretie krajiny a tieto dovozy budú musieť podstúpiť hygienické a fytosanitárne kontroly úradov členských štátov na hraničných kontrolných stanovištiach. Nové hraničné kontrolné stanovištia(4) a existujúce stanovištia, ktoré sú rozšírené, budú musieť byť schválené Európskou komisiou(5).

VB vydala správu, ktorá naznačuje, že v prípade brexitu bez dohody by súčasné dovozné procedúry nemali byť ihneď zmenené za predpokladu, že tovary a zvieratá prichádzajú priamo z európskej 27.

(1) Podľa Európskej komisie by to mohlo byť problémom v nasledovných členských štátoch: Nemecko, Chorvátsko, Estónsko, Lotyšsko a Litva.

(2) Treba si uvedomiť, že kvóty pre rok 2019 sú už nemenné. Možnosť dodatočných rezervných kvót použiteľných v roku 2019 v prípade brexitu bez dohody bude prerokovaná Medzinárodným fórom o doprave vo februári a marci 2019. Kvóty pre rok 2020 budú musieť byť pevne stanovené samitom Medzinárodnej federácie pracovníkov v doprave (ITF) v Lipsku v máji 2019 a môžu sa uskutočniť náročné rokovania o zvýšení existujúcich kvót v prípade brexitu bez dohody. Rokovania o kvótach v rámci ITF musia byť prijaté jednohlasne.
(3) Európska komisia vydala osobitné oznámenie o potravinárskom zákone EÚ v prípade brexitu bez dohody.
(4) Viac informácií o týchto kontrolách, vrátane zoznamu schválených kontrolných stanovíšť, môžete nájsť tu.
(5 )Kontrolné stanovištia vo Francúzsku sú: Le Havre, St. Malo, Dunkirk a Calais.

Zdroj: IRU