Menu Zavrieť

Návrh novely zákona 8/2006 Z.z. o cestnej premávke

Návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke predkladá ministerstvo vnútra na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018. V rámci novely sa navrhujú tiež zmeny v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, zákone č. 93/2005 o autoškolách, zákone č. 387/2015 o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave, zákone č. 474/2013 o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií či v zákone č. 488/2013 o diaľničnej známke.

Účinnosť väčšiny ustanovení novej legislatívy sa navrhuje od 1. júla 2019.

Prehľad najdôležitejších zmien v pravidlách cestnej premávky

Osoba na kolobežke s pomocným motorčekom sa výslovne zaradí medzi vodiča nemotorového vozidla, keďže sa v súčasnosti zaraďuje medzi chodcov, čo však nekorešponduje s povahou dopravného prostriedku a s pravidlami, ktoré sa na ňu vzťahujú.

Schválením poslaneckej novely zákona v roku 2016 sa umožnilo cyklistom jazdiť v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov s 0,5 promile alkoholu v krvi. Schválená formulácia však nebola dostatočne jasná a vykonateľná, preto navrhujeme upraviť toto ustanovenie tak, aby mohli cyklisti jazdiť s daným množstvom alkoholu na cestičke pre cyklistov a v obci, t. j. v území vymedzenom dopravnými značkami Obec a Koniec obce.

Zákaz používať mobilný telefón okrem telefonovania s hands free sa upraví tak, aby bolo zakázané ho aj držať v ruke a aby sa toto pravidlo okrem telefónu vzťahovalo aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo obdobné zariadenia.

Vypúšťajú sa pevne dané najvyššie dovolené rýchlosti v závislosti od vzdialenosti od železničného priecestia (50 m pred priecestím možno jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h a ak svieti prerušované biele svetlo, tak 50 m pred priecestím možno jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h), keďže od používania bieleho prerušovaného svetla sa už upúšťa a takto nastavené rýchlosti nepoznajú medzinárodné štandardy prechádzania cez železničné priecestie ani napríklad pravidlá cestnej premávky v Nemecku alebo Rakúsku.

Po vzore viacerých iných štátov sa aj u nás navrhuje zákonom zaviesť povinné vytváranie záchranárskej uličky pri kolóne na diaľnici.

Navrhujeme upraviť znenie pravidla o parkovaní na chodníku tak, aby bolo jednoznačne uvedené, že parkovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebude dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý (susedí) s cestou. Je to z dôvodu posilnenia ochrany najzraniteľnejšieho účastníka cestnej premávky na chodníku, ktorý je budovaný a určený práve pre chodca.

Prehľad najdôležitejších zmien pri vodičských oprávneniach/preukazoch

Navrhujeme, aby bolo možné vodičské oprávnenie skupiny C a CE udeliť už v 18 rokoch (oproti 21 rokom) a vodičské oprávnenie skupiny D a DE už v 21 rokoch (oproti 24 rokom), čiže v minimálnom veku, ktorý platil do roku 2013. V súlade so smernicou 2003/59/ES to však bude možné len za podmienky absolvovania kurzu základnej kvalifikácie. Oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny C a CE bude v nadväznosti na znenie smernice 2003/59/ES obmedzené len na územie Slovenskej republiky, ak bolo vodičské oprávnenie udelené od 18 do 21 rokov. Tieto obmedzenia budú platiť do dovŕšenia základného minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny C a CE, t. j. do 21 rokov. Oprávnenie viesť motorové vozidlá skupiny D a DE bude v nadväznosti na znenie smernice 2003/59/ES obmedzené len na územie Slovenskej republiky, ak bolo vodičské oprávnenie udelené od 21 do 24 rokov.

Vodičské oprávnenie skupiny D a DE, ktoré bolo udelené po dovŕšení 21 rokov a jeho držiteľ získal len zrýchlenú základnú kvalifikáciu, bude do dovŕšenia 23 rokov oprávňovať len na vedenie vozidiel pravidelnej autobusovej dopravy na autobusovej linke, ktorá nepresahuje 50 km. Tieto obmedzenia budú platiť do dovŕšenia základného minimálneho veku na vedenie motorových vozidiel skupiny D a DE, t. j. do 24 rokov.

Z analýzy dopravnej nehodovosti vyplýva, že približne každá piata dopravná nehoda, pri ktorej je usmrtený jej účastník, je spôsobená vodičom s vodičskou praxou do dvoch rokov. Z celkového počtu evidovaných vodičov tvoria vodiči vo veku 17 až 24 rokov 8 %, za posledných päť rokov však v priemere zavinili ročne smrť 19 % osôb z celkového počtu usmrtených osôb a za rovnaké obdobie zavinili ročne v priemere 21 % dopravných nehôd, pri ktorých bol vodič pod vplyvom alkoholu.

Na pozitívne ovplyvnenie vývoja dopravnej nehodovosti navrhujme prijať účinné opatrenia zamerané predovšetkým práve na kategóriu vodičov v čase tesne po získaní vodičského oprávnenia a súčasne je vhodné sa zamerať i na vek vodiča, kedy ešte osoba nedosiahla plnú psychickú zrelosť, ale už môže byť držiteľom vodičského oprávnenia. Zavádza sa preto obdoba skúšobnej doby pre mladých začínajúcich vodičov spred roku 2009, navrhované opatrenia sú však precíznejšie a majú snahu riešiť konkrétnu skupinu vodičov, ktorí v najväčšej miere negatívne ovplyvňujú dopravno-bezpečnostnú situáciu. Opatrenia budú spočívať v nariadení doškoľovacieho kurzu v autoškole, psychologického vzdelávania u dopravného psychológa a v preskúšaní z pravidiel cestnej premávky na polícii. Bude sa to týkať každého držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý do dvoch rokov od jeho udelenia ako vodič motorového vozidla dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy.

Zavádza sa tak nové opatrenie vo forme psychologického vzdelávania zameraného na zmenu postoja a správania, ktorých cieľom je prevencia možnej recidívy rizikového správania vodiča. Navrhnuté opatrenie sleduje okrem zmeny správania aj doplnenie bežných sankčných opatrení (finančné postihy) použitím princípu „čas je cennejší ako finančný postih“. Vzdelávanie bude pozostávať z troch skupinových stretnutí, každé stretnutie trvá tri vyučovacie hodiny v rozsahu 50 minút, s minimálne jednou prestávkou počas jedného stretnutia.

Ak sa následne v rámci lehoty dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia dopustí osoba ďalšieho, t. j. tretieho porušenia pravidiel cestnej premávky závažných spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy, vodičské oprávnenie sa jeho držiteľovi odoberie, pričom vrátiť takto odobraté vodičské oprávnenie možno najskôr po uplynutí šiestich mesiacov a splnení zákonom ustanovených povinností, ktorými sú preskúmanie psychickej a zdravotnej spôsobilosti. Ako posledné opatrenie sa vykoná preskúšanie z odbornej spôsobilosti. Po vrátení vodičského oprávnenia takémuto držiteľovi začne opätovne plynúť nová dvojročná lehota s rovnakými následkami.

Prehľad najdôležitejších zmien pri evidencii vozidiel

Legislatívne sa vytvárajú predpoklady na ďalšie zefektívnenie evidenčných úkonov štandardnou formou (na dopravnom inšpektoráte) tým, že postupne bude možné upúšťať od vypisovania papierových žiadostí.

Vypúšťa sa povinnosť vlastníka vozidla prekladať dopravnému inšpektorátu tie rozhodnutia okresného úradu, ktoré inšpektorátu už okresný úrad zaslal v elektronickej podobe.

Rozširujú sa súčasné možnosti elektronického prihlasovania novozakúpených vozidiel tým, že už aj samotní vlastníci vozidiel si budú môcť sami požiadať o prihlásenie novozakúpeného vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej služby.

Ako jedno z opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia sa navrhuje, aby bolo možné dokončiť evidenčný úkon prostredníctvom elektronickej služby bez potreby osobnej návštevy dopravného inšpektorátu tým, že doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú zasielať na adresu určenú prevádzkovateľom vozidla. Po spracovaní žiadosti na dopravnom inšpektoráte bude žiadosť systémovo zasielaná na spracovanie do nového pracoviska v Slovenskej Ľupči, kde sa vytlačí papierové osvedčenie o evidencii časť II a pripravia sa na odoslanie tabuľky s evidenčným číslom, ktoré budú doručované občanom prostredníctvom kuriérnej služby. Ak ide o evidenčný úkon s vozidlom, ktoré už malo vydané doklady a tabuľky, nový držiteľ vozidla ich bude musieť odovzdať doručovacej službe pri doručení nových dokladov a tabuliek (buď priamo kuriérovi alebo na pobočke), inak sa nové doklady a tabuľky neodovzdajú a výmena sa bude musieť dokončiť na dopravnom inšpektoráte.

Navrhuje sa možnosť požiadania o zmenu adresy, ak pritom nie je potrebná nová tabuľka s evidenčným číslom, o dočasné vyradenie vozidla z evidencie a trvalé vyradenie z evidencie na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte, čo sú ďalšie opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj pre fyzické osoby ako držiteľov vozidiel.

Vypúšťa sa vykonávanie fyzického porovnávania údajov uvádzaných v dokladoch vozidiel s údajmi priamo na vozidle na dopravných inšpektorátoch. Takéto kontroly identifikátorov vozidiel zabezpečujú pracoviská technických kontrol, ktoré je potrebné absolvovať v pravidelných lehotách. Rovnako vykonávajú kontrolu identifikátorov vozidiel aj pracoviská kontroly originality vozidiel, ktoré sú na túto činnosť patrične vybavené.

Z jedného na päť rokov sa predlžuje doba platnosti tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom, ktoré sa vydávajú pre predajcov nových vozidiel a pre športové vozidlá a zavádza sa platnosť takýchto tabuliek na 10 rokov pre jednotlivo schválené vozidlá s obmedzenou prevádzkou.

Prehľad najdôležitejších zmien týkajúcich sa sankcií

Navrhujeme zlepšiť vymožiteľnosť sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti na základe zisteného evidenčného čísla tým, že ak nebude uhradená pokuta uložená v rámci objektívnej zodpovednosti a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, aby mohol zadržať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom, čím sa znemožní ďalšia jazda s vozidlom. Vodič v takom prípade môže viesť iné vozidlo, nemožnosť ďalšej jazdy sa vzťahuje výlučne len na dané vozidlo, ktoré tak bude slúžiť ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie. Na fyzické zabezpečenie zákazu jazdy s vozidlom bude policajt oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla. Doklady a tabuľka sa vráti až po zaplatení pokuty.

Navrhuje sa zaviesť vedenie evidencie správnych deliktov podľa zákona o cestnej premávke a upravuje sa okruh údajov evidovaných v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel a evidencii priestupkov.

V rámci objektívnej zodpovednosti sa navrhuje zaviesť pokuta 300 eur za neumožnenie prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy a za zneužitie záchranárskej uličky a 99 eur za nevytvorenie záchranárskej uličky a za nezastavenie na značke Stoj, daj prednosť v jazde!.

Zavádza sa nový druh sankcie – blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla spočívajúce v tom, že ak došlo v minulosti k porušeniu pravidiel s daným vozidlom, ktoré nebolo sankcionované prostredníctvom objektívnej zodpovednosti (napríklad radar zaznamenal evidenčné číslo vozidla, ktoré prekročilo rýchlosť, ale nepodarilo sa zistiť držiteľa vozidla a jeho adresu) policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, uloží rovnakú pokutu priamo na ceste vodičovi vozidla, pričom ak ten nezaplatí namiesto držiteľa vozidla, policajt bude oprávnený postupovať ako podľa predchádzajúceho bodu – čiže zadržať doklady od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom až do zaplatenia pokuty.

V zákone o priestupkoch sa navrhuje rozlišovať medzi reálnym útekom z miesta dopravnej nehody a odídením z miesta škodovej udalosti, čo sa v súčasnosti pri určovaní výšky pokuty nerozlišuje (namiesto pokuty 300 až 1 300 eur a zákazu činnosti na jeden až päť rokov bude možné za to uložiť pokutu 200 až 1 000 eur a zákaz činnosti do päť rokov).

V zákone o priestupkoch sa tiež zvyšuje horná hranica pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení počas vedenia vozidla z 50 eur na 100 eur v blokovom konaní a zo 100 eur na 200 eur v riadnom konaní.

Rovnaký postup ako je navrhovaný pri objektívnej zodpovednosti za porušenie pravidiel cestnej premávky sa navrhuje implementovať aj do objektívnej zodpovednosti za vedenie vozidla bez diaľničnej známky a bez uhradeného mýta.